برگزاری آزمون فنی پرسنل پیمانکار در سالن کنفرانس ایران خودرو زیبایی آذر ماه ۹۴