هدف از قرعه کشی :

ارج نهادن به حسن انتخاب مشتری به پاس خرید از این نمایندگـی و تشویق بیشتر جهت خرید محصولات ایران خودرو میباشد. 

نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه برنده حواله خرید از واحد آپشن نمایندگی
احسان نیک بخت 1741077370 500000 ریال
میثم سواری 1980054851 500000 ریال
احمد زهرتی 2612 500000 ریال
سهراب فیروزمندی 233 500000 ریال
قاسم گدازپور 10823 500000 ریال