نرم افزار افزایش شتاب جهت خودروهای 206 و 207

که دارای دریچه گاز فلزی هستند ( مدل 90 به بعد ) رسید