**مژده به هم استانی های عزیز**

 

**در صورتی که ظرفیت تکمیل شود شرایط فروش بسته خواهد شد**

 

 

احراز سکونت۳