*تخفیف ویژه هیئت علمی دانشگاه‌ها 25% تخفیف و عدم خسارت مالی سال اول 45% ، سال دوم 55%، سال سوم 65%.

*صدور و تمدید بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل و موتورسیکلت تمامی شرکت‌های بیمه