جلسه مدیران امداد خودرو با نمایندگی زیبایی ۵ مهر۹۷