جلسه مدیران امداد خودرو با نمایندگی زیبایی مورخ ۵ مهر۹۷