ساعات کار نمایندگی زیبایی  در مهر ماه به شرح ذیل اعلام شد.

صبح ها از ساعت            07:30 الی 12:30

بعداز ظهر ها از ساعت     15:30 الی 19:00

پنجشنبه ها از ساعت       07:30 الی 14:00