ﭘﻴﺮو درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﻓﺮاوان ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﻃﺮح ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ کمک ﺷﺎﻳﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ، ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ همکاری ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎیی ﻓﺮوش ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺪول ذﻳﻞ اﻋﻼم می ﮔﺮدد

برای مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصویر کلیک نمایید

شرایط جدید پیش فروش یک تا سه سال ایران خودرو

شرایط جدید پیش فروش یک تا سه سال ایران خودرو

مبالغ به تومان می باشد.

شرایط جدید پیش فروش یک تا سه سال ایران خودرو