احراز سکونت۳

 توجه فرمایید حداکثر تا ۲ روز پس از ثبت نام

 ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی

جهت تکمیل ثبت نام به نمایندگی الزامی است.