شرایط فروش ابتدای هر ماه بروزرسانی می گردند.

از منوی مربوطه از قسمت بالا می توانید آخرین شرایط فروش را مشاهده نمایید.