**در صورتی که ظرفیت تکمیل شود شرایط فروش بسته خواهد شد**

احراز سکونت۳

شرایط فروش نقدی و فوری شهریور ماه ۹۴ ایران خودرو اعل

        توجه فرمایید حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از ثبت نام ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی جهت تکمیل ثبت نام به نمایندگی الزامی می باشد.