مشخصات قطعه اصلی و شرکتی ایران خودرو

مشتری عزیز

هنگام خرید قطعات به موارد زیر توجه بفرمایید:

۱- بسته بندی ایساکویی داشته باشد.

۲- دارای هالوگرام ایساکو باشد.

۳- بسته بندی باز نشده باشد.

۴- بسته بندی داری ضربدیدگی نباشد.