فروش اقساطی وانت باردو دوگانه سوز با ترمز ABS

نوع خودرو پیش پرداخت رنگ

مبلغ هر قسط

تاریخ اقساط
وانت باردو دوگانه سوز با ترمز ABS 27.000.000 سفید 101.650.000 90.07.10 

90.11.10

91.03.20

91.07.10

91.11.10

* موعد تحویل 20 روزه