فروش اقساطی وانت بنزینی

نوع خودرو پیش پرداخت رنگ مبلغ اقساط تاریخ اقساط
وانت باردو بنزینی 28.000.000 سفید 10.000.000 90.07.20 

90.11.20

91.03.20

91.07.10

* موعد تحویل 20 روزه