مدارک موردنیاز جهت فک رهن بدین شرح می باشد:

۱- اصل سند مالکیت خودرو ( سفید رنگ )

۲ – پرینت حساب جاری مربوط به چک های وصول شده با مهر و امضاء شعبه

۳ – در صورت داشتن چک برگشتی ، کپی پشت و رو از فیش واریزی

۴ – اصل فیش پرداختی مربوط به جریمه چک برگشتی

توجه :

زمان مراجعه :برای ادامه کلیک بفرمایید ( تماس با ما)

ایران خودرو زیبایی – ساختمان شماره ۱