مدارک و شرایط احراز سکونت ( جهت کسانی که محل شهر صدور شناسنامه با شهر آدرس مغایرت دارد )

1. کپی تمام صفحات سند مالکیت منزل مسکونی به نام متقاضی.

( در صورتی که سند مالکیت به نام پدر، مادر و یا همسر باشد کپی صفحه اول و دوم شناسنامه صاحب سند نیز ارائه شود. )

2. کپی اجاره نامه منزل مسکونی ( دارای کد رهگیری )

( کپی اجاره نامه به نام پدر، مادر و یا همسر باشد ، کپی صفحه اول و دوم شناسنامه صاحب اجاره نامه نیز ارائه شود. )

3. کپی جواز کسب معتبر به نام متقاضی

( در صورتی که جواز کسب معتبر به نام پدر، مادر و یا همسر باشد ، کپی صفحه اول و دوم شناسنامه مالک جواز کسب نیز ارائه شود. )

4. گواهی اشتغال به تحصیل فرزند از اداره آموزش و پرورش منطقه با ذکر آدرس محل سکونت ( با ارائه کپی شناسنامه فرزند )

5. ارائه گواهی اشتغال به کار ( کارمندان دولت و نیرو های مسلح ) با ذکر آدرس محل سکونت.

( در صورتی که گواهی اشتغال به کار به نام پدر، مادر و یا همسر باشد ، کپی صفحه اول و دوم شناسنامه صاحب سند نیز ارائه شود. )

6. معرفی نامه از کانون بازنشستگان با ذکر آدرس محل سکونت.

( در صورتی که معرفی نامه به نام پدر، مادر و یا همسر باشد ، کپی صفحه اول و دوم شناسنامه صاحب گواهی نیز ارائه شود. )

7. در خصوص سازمان ها ، شرکت ها و کارخانه جات ، اساسنامه و روزنامه رسمی که حداکثر دو سال از تاریخ ثبت در روزنامه گذشته باشد بر اساس محل ثبت شرکت با ذکر آدرس دقیق محل فعالیت اقدام گردد.

ایران خودرو زیبایی