مقایسه قیمت خودروها در ایران و دوبی

در جدول زیر مقایسه قیمت خودرو در ایران و دبی قرار داده شده است.

تفاوت قیمت خودرو در ایران و دبی به شرح زیر است:

۱