مقررات واردات خودرو، تعرفه و کالاهای گروه ۱۰ در سال ۱۳۹۵ اعلام شد

عصر خودرو- گمرک ایران مقررات واردات خودرو، تعرفه و کالاهای گروه ۱۰ در سال ۱۳۹۵ را به همراه کشیک های نوروزی برای ارایه خدمات در تعطیلات منتشر کرد.

 

میزان پنج درصد قیمت تحویل روی کشتی در مبدأ (فوب) تعیین شده که گمرکات باید در سال آینده نیزعوارض یادشده را به حساب ردیف درآمدی مربوط که از سوی اداره کل امور مالی اعلام شده است واریز کنند.

براساس تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، اجرای آزمایشی قانون مالیات برارزش افزوده تا پایان امسال تمدید شده است بنابراین با توجه به مکاتبه انجام شده با معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و تا اعلام پاسخ، طبق روال نسبت به اخذ مالیات ارزش افزوده با نرخ ۹ درصد شامل ۶ درصد مالیات و سه درصد عوارض، اعلام می شود. براساس این بخشنامه، طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده مشمول ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره یک ماده ۶ قانون امورگمرکی نمی شود.

همچنین بر اساس تبصره الحاقی سه قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، از داروهای دامی آماده مصرف و واکسن های طیور مشابه تولید داخل معادل پنج درصد و غیرمشابه معادل دو درصد ارزش، اخذ و به حساب اعلامی اداره کل مالی و ذیحسابی واریز شود. ساخت داخل و یا عدم ساخت داخل کالاهای یاشده در هر مورد در مجوزهای صادره از طریق سازمان دامپزشکی ایران اعلام خواهد شد.