به گزارش خبرخودرو ،مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده*های نفتی ایران گفت: نزدیک به 100 درصد دارندگان کارت هوشمند سوخت خودروهای سواری برای حداقل یک بار سوختگیری در مهلت تعیین*شده به جایگاه*های عرضه سوخت مراجعه کردند.
جلیل سالاری گفت: مهلت زمان تعیین شده برای حداقل یکبار سوختگیری دارندگان کارت هوشمند سوخت حداقل تا 31 خرداد بود که تقریبا تمامی دارندگان کارت سوخت خودروهای سواری مراجعه کردند.

کارت سوخت

کارت سوخت

وی تصریح کرد: بیشتر کارت سوخت*هایی که دارندگان آنها در مدت 2 تا 31 خرداد برای حداقل یکبار سوختگیری به جایگاه*های عرضه سوخت این شرکت مراجعه نکرده*اند، مربوط به دارندگان موتورسیکلت است که به زودی درباره این کارت ها تصمیم گیری خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده*های نفتی ایران تصریح کرد: در زمان تمدید مهلت شرکت ملی پخش فرآورده*های نفتی ایران (25 خرداد) حدود 96 درصد از دارندگان کارت هوشمند سوخت به سامانه مراجعه کرده بودند که تا پایان خرداد به نحو قابل ملاحظه*ای افزایش یافت.
سالاری تاکید کرد: به زودی اطلاعات دارندگان کارت هوشمند سوخت به منظور بررسی اطلاعات سهمیه*ای افراد در سامانه هوشمند سوخت جمع*آوری خواهد شد.
الزام به یک بار سوخت گیری تمام دارندگان کارت هوشمند سوخت تنها به منظور جمع آوری اطلاعات سامانه هوشمند سوخت است و با این روش، شخصی که در این مدت به جایگاه مراجعه و اقدام به سوختگیری خودرو می کند، سهمیه باقی مانده یارانه ای، نیمه یارانه ای و آزاد وی محاسبه و به صورت فیزیکی در کارت وی درج خواهد شد که از طریق نمایشگر دستگاه قابل مشاهده است.
این طرح به منظور مشخص شدن سهمیه های باقیمانده و ذخیره شده در کارت های هوشمند سوخت و آمادگی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرایی شده است و با این روش تمام سهمیه ماه های گذشته دارندگان کارت سوخت محاسبه و در کارت ها درج خواهد شد.