مشخصات قطعه اصلی و شرکتی ايران خودرو

مشتری عزیز

هنگام خرید قطعات به موارد زیر توجه بفرمایید:

1- بسته بندی ایساکویی داشته باشد.

2- دارای هالوگرام ایساکو باشد.

3- بسته بندی باز نشده باشد.

4- بسته بندی داری ضربدیدگی نباشد.