در صورت انصراف مشتری از خرید خودرو، سودی بر مبنای مبلغ واریزی پیش پرداخت محاسبه و به مشتری پرداخت می شود.