نمایندگی ایران خودرو زیبایی رتبه اول نمایندگی های منطقه و رتبه برتر مدیریت خدمات پس از فروش را کسب نمود.