ظرفیت ثبت نام شرایط فروش اعتباری روز سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ساعت ۱۱ صبح تیر ماه ۹۸  ،  تکمیل شد.