جلسه برسی مشکلات احتمالی مشتریان و ارائه راهکار در محل سالن کنفرانس ایران خودرو زیبایی با حضور مدیران محترم و پرسنل این شرکت و همچنین تیم مهندسی وزارت صنایع