بدینوسیله به اطلاع مشتریان گرانقدر می رساند،

طبق بخشنامه صادر شده از طرف شرکت ایران خودرو ، به منظور جلوگیری از فروش تعهد یک حواله و جلوگیری از واسطه گری در بازار خودرو ، منبعد کلیه فروشهایی که قابل صلح هستند ، صلح دهنده نمی تواند وکالت نامه صلح در نمایندگیها ارائـه نماید .  لــذا از روز جاری فرد صلح دهنده(مصالح) باید شخصــاً در نمایندگی حضور یابد و وکالت نامه از سوی ایشان در نمایندگیهای مجــاز شرکت ایران خودرو قابل پذیرش نمی باشد وهمچنین تاریخ اقرار نامه مشتری صلح دهنده تا تاریخ تنظیم صلح نامه معتبرمی باشد و از پذیرش صلح نامه های که اقرارنامه آن پس از تاریخ صلح نامه تنظیم شده باشد جلوگیری بعمل خواهد آمد.