تعهدات مالی

تعهداتی که بیمه گذار خریداری می کند

تعهدات مالی بیمه گذار

۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

تعهدات شخص ثالث

تعهداتی که بیمه گذار خریداری می کند

تعهدات شخص ثالث بیمه گذار

۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

تعهدات راننده

تعهداتی که بیمه گذار خریداری می کند

تعهدات راننده

۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال