تعهدات مالی

تعهداتی که بیمه گذار خریداری می کند

تعهدات مالی بیمه گذار

۷۷/۰۰۰/۰۰۰ریال

تعهدات شخص ثالث

تعهداتی که بیمه گذار خریداری می کند

تعهدات شخص ثالث بیمه گذار


۳/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

تعهدات راننده

تعهداتی که بیمه گذار خریداری می کند

تعهدات راننده

۲/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

انواع تخفیفات بیمه نامه ها

  • ۲۵ % تخفیف گروهی ( مخصوص بیمه نامه هایی که در ایران خودرو زیبایی انجام شود )
  • ۲۰ % خودرو های صفر کیلومتر
  • ۱۰ % تخفیف نمایندگی بیمه ایران
  • ۱۰ % تخفیف نقدی

تلفن گویا : ۳۱۵۶-۰۶۱