تعهدات مالی

تعهداتی که بیمه گذار خریداری می کند

تعهدات مالی بیمه گذار

۷۷/۰۰۰/۰۰۰ریال

تعهدات شخص ثالث

تعهداتی که بیمه گذار خریداری می کند

تعهدات شخص ثالث بیمه گذار

۳/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

تعهدات راننده

تعهداتی که بیمه گذار خریداری می کند

تعهدات راننده

۲/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال