((تمامی قطعات شرکتی و اصلی می باشد))

شماره فنیشرحقیمت به سفارشساخت کشور
0540104202چراغ جلوچپ بانوارضدخش بدون لامپ پارس589995ایران خودروایران
0540204301چراغ جلوراست بانوارضدخش بدون لامپ-(مدرن )پارس614995ایران خودروایران
0541000406چراغ مه شكن جلو كامل چپ بالامپ و جالامپي پارس322395ایران خودروایران
0541100404چراغ مه شكن جلو كامل راست بالامپ و جالامپي پارس322395ایران خودروایران
0530100906جلو پنجره کامل پارس343195ایران خودروایران
1350105301گلگير جلو چپ پارس459995ایران خودروایران
1350104901گلگير جلو راست پارس459995ایران خودروایران
0600501801قطعه درب موتور پارس1949995ایران خودروایران
0890101206سپر جلو بامه شكن كامل پارس2409995ایران خودروایران
0890101705سپر جلو کامل بدون مه شکن پارس1839995ایران خودروایران