تصاویری از حضور مدیر عامل ایساکو و هیئت همراه در ایران خودرو زیبایی بهمن ماه ۹۴