تصاویر ،همایش آموزش مشتریان خودروهای ،ایران خودرو در نمایندگی زیبایی آذر ماه ۹۵