برگه سبز همان سند مالکیت خودرو ( سبز رنگ )محسوب می شود.