دعوتنامه، در ثبت نام های پیش فروش، قبل از تحویل خودرو برای آگاهی از شرایط تکمیلی قرارداد و میزان بدهی صادر می شود .