۸ کاراکتر آخر VIN ، که در کارت خودرو موجود است را بدنه یا شماره شاسی خودرو می نامند.