انتقال قرارداد فعال شده در شرکت ایران خودرو به همراه تمامی مفاد آن از یک شخص به شخص دیگر را درخواست صلح گویند که طی آن تمامی مشخصات انتقال گیرنده در سیستم ایران خودرو، جایگزین مشخصات انتقال دهنده می شود، لازم به ذکر است فقط قراردادهای پیش فروش امکان انجام صلح را دارند.