نوعی از فروش است که به صورت یک یا چند مرحله‌ای انجام می‌شود و به مبالغ ودیعه مشتری، سود مشارکت و تخفیفات احتمالی تعلق می‌گیرد. پیش فروش عموماً به دو صورت عادی و قطعی انجام و برای آن دعو‌ت ‌نامه نیز ارسال می‌شود.