نحوه کمک رسانی به مصدومان در تصادفات

1. مصدومان محبوس شده در داخل خودرو را [...]