((تمامی قطعات شرکتی و اصلی می باشد))

شماره فنیشرحقیمت به سفارشساخت کشور
0540104202چراغ جلوچپ بانوارضدخش بدون لامپ پارس670,346
ایران خودروایران
0540204301چراغ جلوراست بانوارضدخش بدون لامپ-(مدرن )پارس871,997
ایران خودروایران
0541000406چراغ مه شكن جلو كامل چپ بالامپ و جالامپي پارس435,997
ایران خودروایران
0541100404چراغ مه شكن جلو كامل راست بالامپ و جالامپي پارس435,997
ایران خودروایران
0530100906جلو پنجره کامل پارس435,997
ایران خودروایران
1350105301گلگير جلو چپ پارس653,997
ایران خودروایران
1350104901گلگير جلو راست پارس653,997
ایران خودروایران
0600501801قطعه درب موتور پارس2,615,997
ایران خودروایران
0890101206سپر جلو بامه شكن كامل پارس2,833,997
ایران خودروایران
0890101705سپر جلو کامل بدون مه شکن پارس2,179,997
ایران خودروایران