به منظور تعویض پلاک در صورتی که محل صدور شناسنامه شخص با شهر محل سکونت ایشان مغایرت داشته باشد، پلاک شهری متفاوت از شهر محل سکونت داشته باشند و شناسنامه نیز توضیحات داشته باشد نیاز به احراز سکونت هست.