سودی است که بر مبنای مبالغ واریزی، به صورت سالیانه و حداکثر تا تاریخ مشخص شده در دعوت نامه محاسبه خواهد شد و از مبلغ نهایی خودرو کسر خواهد شد.