نسل جدید دسته چک‌های صادره، چک صیاد نام دارند که رهگیری این نوع چک ها از یک شعبه خاص نیست و از تمامی شبکه های بانکی قابل رهگیری است.