ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل، به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان، ایران خودرو زیبایی اقدام به برگزاری لیگ فوتبال در میان پرسنل نموده که نتایج لیگ در این صفحه بروزرسانی می گردد. امید است این حرکت نیک موجب ایجاد انگیزه بیشتر در پرسنل مجموعه زیبایی گردد و در نهایت رضایت مشتریان گرامی را در پی داشته باشد.