تجهیزات پیشنهادی در جعبه کمک های اولیه

1. مسکن و تب بر. 2. شریان بند. [...]