ترمز ABS چیست

ترمز ABS چیست در خودرو هایی که  فاقد ترمز ABS می باشند  وقتی  راننده [...]