آموزش امداد به مصدومان حوادث رانندگی

1. خونسردی خود را حفظ کنید. 2. سریع مصدومان را [...]