خواب خودرو

در صورتیکه پس از پذیرش و شروع تعمیرات [...]