۱. خونسردی خود را حفظ کنید.

۲. سریع مصدومان را از محل خطر دور کنید.

۳. در صورت نشت بنزین افراد را از محل خطر دور کنید و در اطراف خودرو سیگار یا آتش روشن نکنید.

۴. همیشه یک دستگاه خاموش کننده پودر و گاز در خودرو همراه داشته باشید.

۵. در صورت امکان سر باطری های خودرو را از باطری جدا کنید.

۶. در صورت آتش سوزی در داخل موتور به هیچ وجه در موتور خودرو را باز نکنید.

۷. در صورت آغشته شدن عضوی از بدن به بنزین یا آب باطری خودرو ، سریع نسبت به شستن عضو اقدام کنید.

۸. در صورت آغشته شدن البسه ( پیراهن یا شلوار ) به بنزین ، روغن یا آب باطری خودرو ، حتما” آنها را از تن خارج کنید.

۹. در صورت استفاده از خاموش کننده ، پس از پاشیدن ماده خاموش کننده به زیر موتور، با احتیاط لازم در موتور خودرو را باز و حریق را خاموش کنید.

۱۰. در صورت نداشتن خاموش کننده از خاک یا ماسه موجود در محل ، برای خاموش کردن آتش استفاده کنید.