باتوجه به تغییرات مرجع دریافت کارت سوخت،از این پس مشتریان محترمی که خودرو خود را از شرکت ایران خودرو تحویل گرفته اند می توانند به همراه مدارک خودرو (شناسنامه خودرو وبیمه نامه شخص ثالث)جهت دریافت کارت سوخت به مراکز پلیس ١٠+ مراجعه نمایند.