طبق ضوابط گارانتی خودروهای شرکت ایران خودرو جهت برقراری گارانتی موتور خودرو ، حتما می بایست روغن موتور خودرو در بازه زمانی قبل از یک سال یا زیر ده هزار کیلومتر در نمایندگی تعویض گردد.