شرایط تبدیل اختیاری خودرو سورن پلاس کلاس٢٧ به پژو پارس Tu5 .برای مشتریان مشمول طرح پیامک اطلاع رسانی ارسال شده است.