تبدیل اختیاری خودرو تارا اتوماتیک به خودرو تارا اتوماتیک v4
متقاضیان جهت انجام تبدیل می توانند به نمایندگی مراجعه نمایند.