شرایط تبدیل اختیاری تعهدات هایما S7 با کد کلاس ۵۱۸۰۲ به هایما ۸S با کلاس ۵۲۶۰۱

این شرایط کاملا اختیاری است.